EN V Co-funded EN V Co-funded EN V Co-funded

VIRTUAL PATHWAYS

Ett ekosystem för att stöda vetenskapslärande genom att integrera digital teknik

O M   O S S

Vi införlivar digitala tekniker i skolornas dagliga undervisning för att bygga bärande relationer mellan skolor och vetenskapsmuseer.

OMFATTNING

Att informellt lärande har en positiv inverkan på formell undervisning är ett väldokumenterat faktum inom pedagogisk forskning och praxis. Studiebesök till vetenskapsmuseer har redan länge hört till de europeiska skolornas läroplaner och museerna arrangerar ofta utställningar med skolelever och deras familjer som primär målgrupp. På senaste tiden har det här samspelet mellan informellt lärande och formell undervisning dock drabbats hårt av coronakrisen.

Men hur ska skolgemenskaper i situationer såsom den pågående pandemin få tillgång till de tjänster och lärresurser som vetenskapsmuseerna erbjuder? Finns det effektiva metoder och tekniska verktyg som möjliggör en fruktbar växelverkan mellan utställningarna och besökarna? Om det finns sådana, kan de här samarbetsprogrammen vara bärande och upprätthållas på lång sikt?

Coronakrisens snabba övergång till distansundervisning ger skolor och organisationer för informellt vetenskapslärande ett unikt tillfälle att dra nytta av digitala teknikers transformativa potential i att utveckla lösningar som införlivar vetenskapsmuseernas digitala närvaro i lärandet.

VISION

Virtual Pathways-projektet vill skapa en ny modell för växelverkan mellan skolor och informellt vetenskapslärande genom att integrera digital teknik i det dagliga skolarbetet, under coronakrisen och framöver.

Virtual Pathways verkställer sin vision genom att erbjuda skolor och vetenskapsmuseer agil och användarvänlig digital teknik för småskaliga experimentella samarbetsprojekt inom specifika aktivitetsområden, från 1600-talets vetenskapliga revolution till dagens Nobelbelönade upptäckter.

Projektet kommer att utnyttja teknikens kreativa potential  bland annat för att utveckla studieresor på webben som ökar vetenskapsmuseernas digitala närvaro och skapa transformativa upplevelser inom lärandet genom 3D-digitalisering och AR-/VR-tillämpningar. Därtill kommer projektet att utarbeta och testa en ny samarbetsmodell för skolor och vetenskapsmuseer som kan användas även efter krisen.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

För att trygga ett relevant och meningsfullt vetenskapsengagemang bland alla samhällsaktörer, öka antalet sökande till vetenskapliga studier och karriärer samt höja branschens sysselsättningsgrad och konkurrenskraft bygger Virtual Pathways på konceptet Öppet lärande, som främjar samarbetet mellan skolor och icke-formella och informella utbildningsarrangörer, företag och samhället.

Genom den här approachen vill vi bryta loss från undervisningens befintliga begränsningar och lotsa lärandet mot nya höjder. För att skapa en stark, innovativ, öppen och självförsörjande skolkultur krävs såväl systemmedvetenhet som en förmåga att undvika intressanta men isolerade experimentella fickor.

Under de följande två åren kommer Virtual Pathways-metodologin och dess verktyg att testas och utvärderas  i 200 skolor i fyra länder, inklusive skolor på landsbygden och i avlägsna områden. Genom att kombinera expertis inom innovativa tillämpningar i skolor och informella vetenskapliga lärmiljöer med styrkorna inom formell och informell vetenskapspedagogik skapar Virtual Pathways verkliga klassrumsprojekt som stöder utvecklingen av elevernas färdigheter för det nya årtusendet genom att engagera dem i aktiviteter som simulerar faktiskt vetenskapligt arbete och kan användas under oväntade avbrott även efter coronakrisen.

S A M A R B E T S P A R T N E R

Virtual Pathways koordineras av Helsingfors universitet och omfattar ytterligare fem institutioner i Finland, Grekland, Italien och Sverige

För att överbrygga klyftan mellan informellt lärande och formell undervisning tillämpar pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet de nyaste beprövade modellerna inom hållbar forskning och utveckling samt växelverkan mellan samhället och den akademiska världen. Enheten för distansundervisning kan bidra med forskning och evidensbaserade standardiserade metoder för digitalt lärande. Elevarbetet följer principerna för evidensbaserat lärande med stöd av ny forskning inom virtuell, förstärkt och mixad verklighet på webben. Helsingfors universitet har även ett brett nationellt och internationellt nätverk av lärare, pedagoger och skolförvaltare.

Ellinogermaniki Agogi (EA) är en skola i Atens storområde i Grekland. Skolans forsknings- och utvecklingsavdelning fokuserar på att utarbeta, implementera och stöda pedagogisk och teknisk innovation i det egna skolarbetet och genom europeiska och internationella samarbeten med ett flertal skolor och forskningsinstitutioner. I över 20 år har EA:s forsknings- och utvecklingsavdelning koordinerat eller deltagit i otaliga nationella och internationella samarbetsprojekt, nätverk och initiativ som etablerat organisationen som en ledande pionjär inom innovativa approacher för lärande, undervisning och lärarfortbildning inom speciellt vetenskapligt lärande och lärteknologi.

Vetenskapscentret Arktikum är beläget i Arktikumhuset, som även rymmer  Lapplands landskapsmuseum. Arktikumhuset har över 100 000 årsbesökare, varav över hälften är utländska turister. Vetenskapscentrets utställningar presenterar arktisk forskning och berättar om den arktiska naturen och människorna i interaktivt format. Vetenskapsutställningens enhet utformar, genomför och erbjuder även pedagogiska aktiviteter för skolor och lärare. Enheten deltar även i lärarutbildningen vid universitetets pedagogiska fakultet. Vetenskapscentret deltar aktivt i verksamheten på Arktiska centret vid Lapplands universitet.

Naturhistoriska museet vid Kretas universitet (NHMC-UOC), som grundades år 1980, är ett banbrytande institut både på nationell och europeisk nivå. Det har nio aktiva operativa avdelningar med ett stort antal specialister i biologisk och geologisk mångfald. NHMC-UOC är Greklands enda naturhistoriska museum som presenterar alla miljöaspekter. Museets permanenta utställning presenterar miljön i östra Medelhavet med särskild tonvikt på Grekland och Kreta. NHMC-UOC är särskilt intresserat av att utveckla en strategiplan för tvärvetenskaplig undervisning som genom informellt, formellt och livslångt lärande aktivt sprider samlad kunskap och engagerar nya målgrupper inom alla samhällssektorer samt av utgåvor och aktiviteter kring allmänhetens miljömedvetenhet.

Museo Galileo mitt i Florens, Italien, tidigare Institutet och museet för vetenskapshistoria (Istituto e Museo di Storia della Scienza, IMSS) hör till de främsta internationella vetenskapshistoriska institutionerna och kombinerar sin utställning av vetenskapliga instrument med ett institut som ägnar sig åt forskning, dokumentation och disseminera vetenskapshistorien. Museet med sitt specialbibliotek och sina arkiv samt multimedia- och fotografiska laboratorier ger en integrerad helhetsbild av vetenskapskulturens spridning. Museet har gedigen erfarenhet av att arrangera ett flertal lärtjänster och aktiviteter för skolor och familjer samt av deltagande i fleråriga lokala och europeiska projekt.

Nobelprismuseet i Stockholm, Sverige, är Nobelprisets hemvist. Nobelpriset visar att idéer förändrar världen. Nobelpristagarnas mod, kreativitet och envishet inspirerar och ger oss hopp för framtiden. Med utgångspunkt i Nobelprisets unika kombination av ämnesområden: naturvetenskap, litteratur och fred, bjuder Nobelprismuseet in till utställningar, skolprogram, föreläsningar och samtal om vår tids stora frågor. Vi är ett ​litet museum med ett stort innehåll och en stor, internationell publik. Vi driver också ett internationellt nätverk för lärare som årligen träffas för en fyradagarskonferens i Stockholm. För att göra Nobelprismuseets utställningar och lärresurser tillgängliga och mer inspirerande för besökare, skolor och lärare världen över utvecklar museet för tillfället virtuella guidade turer, digitala skolprogram och webbseminarier för lärare.

R E S U L T A T O M R Å D E N

Ta del av våra metoder, aktiviteter, resurser, läromedel och övriga material för arbetet med att genomföra Virtual Pathways-visionen

01

Virtual Pathways: Metodologi

download

Ett integrerat metodologiskt ramverk för en ny form av samarbete mellan skolor och informella organisationer för vetenskapslärande (vetenskapsmuseer och vetenskapliga arkiv) i syfte att öka lärargemenskapens digitala beredskap. Ramverket är avsett att hjälpa lärare i att utveckla sina digitala kompetenser och färdigheter samt skapa vägar och verktyg för virtuell växelverkan med informella lärmiljöer enligt specifikationerna för universell design för lärande (Universal Design for Learning, UDL), med målet att erbjuda alla elever lika möjligheter inför oförutsedda utmaningar såsom den nuvarande pandemin.

02

Virtual Pathways: Aktiviteter och resurser

En samling innovativa läraktiviteter enligt Öppet lärande-modellen som ger lärare och elever tillgång till unika informella resurser för vetenskapslärande inom ett systematiskt pedagogiskt ramverk med fokus på virtuella besök på vetenskapsmuseer. Aktiviteterna bygger på principerna för ansvarsfull forskning och innovation (Responsible Research and Innovation, RRI) och universell design för lärande (Universal Design for Learning, UDL) och innehåller läromedel som bygger på de deltagande vetenskapsmuseernas utställningsobjekt och utställningsspecifika lärprogram. Projektets högklassiga och inklusiva digitala strukturerade läromedel, bilder, videor, 3D-representationer och animerade utställningsobjekt siktar på bättre formella och informella lärprocesser för olika ålders-, intresse- och läroplansgrupper.

03

Virtual Pathways: Kursprogram och material

Virtual Pathways modulära kursprogram för lärare omfattar innovativt material och appar som hjälper läraren utveckla öppna digitalt förstärkta lärresurser på en intuitiv plattform och att fortsätta en högklassig undervisning under pandemitiden. Kursprogrammet omfattar tre plan som underlättar användning av Virtual Pathways-approachen: a) vetenskapslärande genom frågor hjälper läraren att arrangera sin undervisning effektivt genom virtuella studier och studiebesök med sina elever b) verktyg som motiverar läraren att ta i bruk frågebaserade tekniker och aktiviteter i sitt klassrum c) tillgång till en unik samling öppna lärresurser med koppling till vetenskapliga läroplaner, vilket vidgar klassrumsundervisningen genom att uppmuntra elever att ta del av en mängd vetenskapliga studier, upptäckter och naturfenomen.

04

Virtual Pathways: Utvärderingsmetodologi och lärdomar

En omfattande utvärdering av effekterna och effektiviteten av Virtual Pathways på lärar- och institutions-/skolnivå. Utvärderingen syftar till att ge kvantitativa och kvalitativa belägg för a) digitala lärmiljöers och e-lärandets särprägel; b) en innovativ approach för framgångsrik förvaltning av undervisning som genom professionell utveckling för lärare överbrygger klyftan mellan informellt lärande och formell undervisning; och c) nödvändiga förändringar inom skolor och informella vetenskapliga lärmiljöer för att verkställa en hållbar och bärande samarbetsmodell.

05

Virtual Pathways: Färdplan och rekommendationer för framtidsbruk

Färdplanen för Virtual Pathways visar hur pedagogisk och teknisk forskning och utveckling samt skolgemenskaper och formella och informella utbildningsintressenter kan sammanföras, mobiliseras och möjliggöras i syfte att interagera och samarbeta för att skapa en meningsfull och bärande utbildningsinnovation som bereder väg för den önskade framtiden för dagens undervisning. Färdplanen kommer också att ge en vision över om vad som kan uppnås med tillräckliga investeringar och ger detaljerade rekommendationer om hur denna vision ska uppnås, tydliga mål och prioriteringar, forskningsmål och en konkret förvaltningsplan som säkerställer kontinuerlig utvärdering och respons, som i sin tur kan ligga till grund för framtida åtgärder baserade på konceptet Öppet lärande, som tillmötesgår specialbehov i skolor över hela Europa.

N Y H E T E R  &  E V E N E M A N G

K O N T A K T A   O S S

Ta kontakt

Vi finns här för att besvara alla dina frågor. Ta kontakt!

 

Projektkoordinator

Hannu Salmi
Professor & Research Director
Faculty of Education
University of Helsinki
P.O.Box 9 (Siltavuorenpenger 3; Room 232)
FI-00014 University of Helsinki, Finland
e-mail: hannu.salmi@helsinki.fi

 

Kommunikationschef

Angelos Alexopoulos
Senior Researcher & Project Manager
Research and Development Department
Ellinogermaniki Agogi
Dimitriou Panagea str.
GR 15351 Pallini, Greece
e-mail: alexopoulos@ea.gr

womens air max 90 iron – 134 Air Jordan 1 High OG “University Blue” 2021 For Sale – 555088 | timeless canvas air Not jordan 1 ko red sail

EN V Co-funded EN V Co-funded EN V Co-funded
EN V Co-funded
VIRTUAL PATHWAYS is a project funded by the Erasmus+ Programme of the European Union (REF: 2020-1-FI01-KA226-SCH-092545). The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.