EN V Co-funded EN V Co-funded EN V Co-funded

VIRTUAL PATHWAYS

Digitaalisen teknologian tuomat tukimahdollisuudet sekä integroitu tiedekasvatusjärjestelmä

K U V A U S

Rakennamme vahvoja yhteyksiä koulujen, tiedemuseoiden ja tiedekeskusten välille yhdistämällä digitaalisia teknologioita koulujen jokapäiväisiin toimintoihin.

LAAJUUS

Opetusalan tutkimus ja opetuskäytännöt ovat osoittaneet selkeästi, että epämuodollisten oppimisympäristöjen yhdistäminen muodolliseen opetukseen vaikuttaa myönteisesti ja tukee opetusta. Kaikissa eurooppalaisissa kouluissa opintokäynnit tiedekeskuksissa ja tiedemuseoissa ovat pitkään olleet osa opetusohjelmaa, ja monien tiedekeskusten ja museoiden näyttelyt on suunnattu juuri koululaisille ja näiden vanhemmille. Tällainen muodollisten ja epämuodollisten opetusalojen vuorovaikutus on erittäin tehokasta, mutta viime aikoina se on joutunut kärsimään COVID-19-kriisistä.

Kuinka kouluyhteisöt voisivat käyttää tiedekeskusten ja tiedemuseoiden tarjontaa myös suurissa häiriötilanteissa, esimerkiksi nykyisen kaltaisen pandemian aikana? Onko olemassa tehokkaita menetelmiä ja teknologisia apuvälineitä, jotka mahdollistaisivat antoisan vuorovaikutuksen vierailijoiden ja näyttelyjen välillä? Entäpä onko olemassa vahvoja ja kestäviä pitkän aikavälin yhteistyökuvioita?

COVID-19-tilanteen aiheuttama nopea siirtyminen etäopetukseen ja etäoppimiseen on avannut kouluille ja epämuodollisille tiedekasvatusjärjestöille mullistavan mahdollisuuden ottaa käyttöön ja hyödyntää uusia digitaalisia teknologioita, joiden avulla voidaan tukea tiedekeskusten ja tiedemuseoiden digitaalista läsnäoloa oppimisessa.

VISIO

Virtual Pathways -projekti tarjoaa vastauksen COVID-19-tilanteen aiheuttamiin opetuksellisiin häiriöihin. Projektissa kehitetään uudenlaista vuorovaikutusta koulujen ja epämuodollisten tiedekasvatusympäristöjen välille yhdistämällä digitaalisia teknologioita koulujen jokapäiväisiin toimintoihin.

Virtual Pathways -projektin visiota toteutetaan luomalla kouluille ja museoille yhteistyömahdollisuuksia pienimuotoisissa kokeellisissa projekteissa. Projektien tehtävissä liikutaan 1600-luvun ensimmäisestä tieteellisestä vallankumouksesta aina nykypäivän Nobel-palkittuihin löytöihin saakka ja niissä käytetään ketteriä ja käyttäjäystävällisiä digitaalisen teknologian ratkaisuja luovalla tavalla.

Projektin esittelemät ratkaisut, esimerkiksi online-kenttämatkat digitaalisine 3D-mallinnuksineen ja AR/VR-sovelluksineen korostavat tiedemuseoiden ja -keskusten digitaalista läsnäoloa oppimisprosessissa sekä hyödyntävät teknologian luovaa potentiaalia tarjoten näin mullistavia elämyksiä kouluille. Projektissa myös ehdotetaan ja koekäytetään uutta koulujen ja museoiden välisen yhteistyön mallia, josta voi olla hyötyä myös kriisiajan jälkeen.

LÄHESTYMISTAPA

Virtual Pathways -projektin lähestymistapa perustuu avoimen koulutuskulttuurin (Open Schooling) käsitteeseen, jossa kannustetaan kouluja yhteistyöhön epämuodollisten ja vapaamuotoisten koulutustahojen, yritysten sekä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Näin saadaan varmistettua kaikkien yhteiskunnan toimijoiden mielekäs ja merkityksellinen sitoutuminen tieteeseen, ja samalla lisätään tiedeopintoihin hakeutumista, tieteen alan työpaikkoja, työllistämismahdollisuuksia sekä kilpailukykyä.

Tällainen parhaaseen nykykäytäntöön perustuva lähestymistapa pyrkii ylittämään nykyiset koulutusjärjestelmät ja tuomaan meidät lähemmäksi yhteistä huippuosaamisen visiota. Jotta kouluihin saataisiin luotua tehokas, innovatiivinen, avoin ja omavarainen oppimiskulttuuri, tarvitaan järjestelmän tuntevia vastuuhenkilöitä. Samanaikaisesti on varottava, ettei luoda kiinnostavia mutta yksinäisiä, muista eristyneitä kokeilukenttiä.

Seuraavien kahden vuoden ajan Virtual Pathways -projektin lähestymistapaa, metodeja ja työkaluja tullaan testaamaan ja arvioimaan neljässä eri maassa, yhteensä 200 koulussa, myös maalla ja syrjäseuduilla. Projekti yhdistää koulujen ja epämuodollisten tiedekasvatusympäristöjen luovan osaamisen ja tuo luokkahuoneisiin todellisia projekteja ja aktiviteetteja. Projektit simuloivat oikeaa tieteellistä työtä ja ne tukevat nykypäivänä tarvittavien taitojen kehittymistä pohjautuen sekä muodollisen että epämuodollisen tiedekasvatuksen vahvuuksiin, jotka voivat kestää odottamattomia häiriöitä kuten esimerkiksi nykyistä pandemiatilannetta.

Y H T E I S T Y Ö K U M P P A N I T

Virtual Pathways -projektia koordinoi Helsingin yliopisto, ja mukana on viisi muuta instituutiota Suomesta, Kreikasta, Italiasta ja Ruotsista.

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta rakentaa siltaa muodollisen koulutuksen ja epämuodollisen oppimisen välille käyttäen uusimpia metodeja ja jo testattuja malleja, jotka liittyvät vastuulliseen tutkimukseen, kestävään kehitykseen sekä yhteiskunnan ja akateemisen maailman vuorovaikutukseen. Koulun ulkopuolella tapahtuvan opetuksen yksikkö on tarjoamassa kosketuspintaa tutkimukseen sekä evidenssipohjaisia digitaalisen oppimisen standardimenetelmiä. Käytännön työssä hyödynnetään tutkimukseen perustuvan tiedon käyttämisen periaatteita, joita tukee uusin tutkimustieto online-virtuaalitodellisuudesta sekä lisätystä ja tehostetusta todellisuudesta. Lisäksi Helsingin yliopistolla on laaja kansallinen ja kansainvälinen yhteistyöverkosto, johon kuuluu opettajia, pedagogeja ja koulutusta hallinnoivia tahoja.

Ellinogermaniki Agogi (EA) on Kreikassa, suur-Ateenan alueella sijaitseva koulu. Koulun tutkimus- ja kehitysyksikkö suunnittelee, toteuttaa ja tukee pedagogisten ja teknologisten innovaatioiden hyödyntämistä käytännön opetuksessa sekä koulun sisäisen työn avulla että yhteistyössä useiden kansallisten, eurooppalaisten ja kansainvälisten koulutus- ja tutkimusinstituutioiden kanssa. EA:n tutkimus- ja kehitysyksikkö on yli 20 vuoden toimintansa aikana koordinoinut ja ollut mukana useissa kansallisissa ja kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa, verkostoissa ja aloitteissa. Nämä ovat tehneet EA:sta innovatiivisten oppimis- ja opetustapojen sekä opettajien ammatillisen kehityksen johtavan edelläkävijän erityisesti tiedeopetukseen ja opetusteknologiaan liittyen.

Tiedekeskus Arktikum sekä Lapin maakuntamuseo sijaitsevat samassa Arktikum-talossa, jossa käy vuosittain yli 100 000 vierailijaa. Yli puolet kävijöistä on ulkomaisia turisteja. Tiedekeskuksen näyttelyt esittelevät arktisten alueiden tutkimuksen tuloksia interaktiivisesti sekä kertovat arktisen alueen luonnosta ja ihmisistä. Tiedenäyttely-yksikkö suunnittelee, toteuttaa ja tarjoaa opetusaiheista toimintaa kouluille ja opettajille. Lisäksi se osallistuu yliopistossa opettajaksi opiskelevien pedagogiseen harjoitteluun. Tiedekeskus on Lapin yliopiston johtaman STEM-koulutuksen aktiivinen jäsen.

Kreetan yliopiston ylläpitämä Kreetan luonnonhistoriallinen museo (NHMC-UOC) on vuonna 1980 perustettu instituutti, jota voi pitää sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla uraauurtavana. Museossa on yhdeksän toimivaa osastoa, ja se työllistää huomattavan määrän biologisen ja geologisen monimuotoisuuden asiantuntijoita. Se on Kreikan ainoa luonnonhistoriallinen museo, ja se käsittelee kaikkia luonnollisen ympäristön puolia. Museon pysyvissä näyttelyhalleissa esitellään Välimeren itäisen alueen ja erityisesti Kreikan ja Kreetan luonnonympäristöä. NHMC-UOC:ssa toteutetaan erityistä integroidun oppimisen strategiaa, jonka avulla saadaan jaettua tietoa yhteiskunnan eri aloille. Strategian osia ovat muodollinen ja epämuodollinen koulutus, elinikäinen oppiminen sekä julkaisut ja yleisen ympäristötietoisuuden tehtävät, joilla halutaan saada mukaan uutta yleisöä.

Museo Galileo – Istituto e Museo di Storia della Scienza (IMSS), joka sijaitsee Firenzessä Italiassa, on eräs maailman johtavista tieteellisistä museoista. Se koostuu merkittävästä tieteellisten instrumenttien museosta sekä tieteen historian tutkimukseen, dokumentointiin ja välittämiseen keskittyvästä instituutista. Museo, erikoisalan kirjasto, arkisto sekä multimedia- ja valokuvalaboratorio muodostavat monipuolisen kokonaisuuden tieteellisen kulttuurin välittämiseen. Museolla on runsaasti kokemusta erilaisten opetuksellisten sisältöjen ja toimintojen tarjoamisesta kouluille ja perheille, ja se on mukana monivuotisissa paikallisissa ja eurooppalaisissa projekteissa.

Nobel Prize Museum sijaitsee Tukholmassa, Nobelin palkinnon kotimaassa Ruotsissa. Museo osoittaa, kuinka suuret ideat, uuttera työ sekä yksin että yhdessä muiden kanssa voivat todella muuttaa maailmaa. Nobel-ehdokkaiden rohkeus, luovuus ja peräänantamattomuus innoittavat meitä kaikkia ja tuovat toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Nobel-palkintokategorioita ovat luonnontieteet, kirjallisuus ja rauha. Näiden mukaisesti Nobel Prize Museum järjestää näyttelyitä, ohjelmaa kouluille sekä luentoja ja keskustelutilaisuuksia aikamme suurista teemoista. Vaikka museo on kooltaan pieni, sen sisältö on laaja, ja sillä on suuri kansainvälinen yleisö. Lisäksi museo koordinoi kansainvälistä opettajaverkostoa, joka kokoontuu vuosittain nelipäiväiseen konferenssiin Tukholmassa. Museossa ollaan laatimassa virtuaalisia opastettuja kierroksia, digitaalista ohjelmaa kouluille ja opettajien online-seminaareja, jotta sen näyttelyt ja resurssit olisivat kävijöiden, koulujen ja opettajien saatavilla ja innostaisivat näitä entistä enemmän.

T U L O K S E T

Opi projektimme metodologiasta, aktiviteeteista ja resursseista sekä harjoittelu- ynnä muista materiaaleista, jotka auttavat toteuttamaan Virtual Pathways -visiota

01

VIRTUAL PATHWAY – methodologia

download

Integroitu metodologinen viitekehys tarjoaa uudenlaisen yhteistyömuodon koulujen ja epämuodollisten tiedeorganisaatioiden (tiedekeskukset, tiedemuseot ja arkistot) välille ja kehittää näin opetusyhteisöjen digitaalisia valmiuksia. Se on tarkoitettu auttamaan opettajia kehittämään digitaalisia tietotaitojaan sekä luomaan reittejä ja työvälineitä epämuodollisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa virtuaalista vuorovaikutusta varten. Tässä seurataan UDL-viitekehyksen (Universal Design of Learning) eli kaikki opiskelijat huomioon ottavan opetuksen suunnittelun periaatteita, niin että nykyisen pandemian kaltaisten yllättävien haasteiden ilmaantuessa kaikille oppilaille voidaan tarjota yhtäläisiä mahdollisuuksia.

02

Virtual Pathways -aktiviteetit ja -resurssit

Kyseessä on Open Schooling -mallin mukainen kokoelma innovatiivisia opetusaktiviteetteja, joissa opettajat ja oppilaat pääsevät käyttämään ainutlaatuisia tieteellisiä resursseja epämuodolliseen oppimiseen. Järjestelmällinen pedagoginen viitekehys keskittyy virtuaalivierailuihin tiedemuseoissa ja tiedekeskuksissa. Aktiviteetit perustuvat vastuullisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan (Responsible Research and Innovation, RRI) perusteisiin sekä kaikki opiskelijat huomioivaan opetuksen suunnitteluun (Universal Design of Learning, UDL). Mukana on näyttelyjen perusteella laadittua opetusmateriaalia sekä projektiin osallistuvien tiedekeskusten ja museoiden näyttelyihin perustuvia opetusohjelmia. Korkealaatuinen ja inklusiivinen digitaalinen materiaali, johon sisältyy jäsenneltyä materiaalia, kuvia, videoita, 3D-mallinnuksia ja näyttelyanimaatioita, on suunnattu tukemaan niin iältään, kiinnostuksen kohteiltaan kuin oppiaineiltaankin erilaisten oppijoiden muodollisia ja epämuodollisia oppimisprosesseja.

03

Virtual Pathways -harjoitusohjelma ja materiaalit

Moduuleista koostuva harjoitusohjelma innovatiivisine materiaaleineen ja sovelluksineen, jonka intuitiivinen alusta auttaa opettajia kehittämään avoimia, digitaalisilla sisällöillä tehostettuja opetusresursseja ja näin jatkamaan korkealaatuista opetusta pandemia-aikanakin. Harjoitusohjelma pyrkii helpottamaan Virtual Pathways -metodologian omaksumista, joten se on suunniteltu kolmeen pääkohtaan tukeutuen: a) tiedettä opetetaan tutkien, jolloin se helpottaa opettajia järjestelemään opetuksensa tehokkaasti, ja samalla voidaan toteuttaa virtuaalilöytöretkiä ja opintokäyntejä  oppilaiden kanssa, b) opettajia motivoidaan ottamaan käyttöön tutkimuspohjaisia menetelmiä ja aktiviteetteja luokkahuoneissaan ja c) tarjotaan pääsy ainutlaatuiseen avointen tiedeaineiden opetusresurssien kokoelmaan, joka laajentaa luokkahuoneopetuksen rajoja ja vie oppilaat lukemattomille tutkimusretkille tieteellisten löytöjen ja luonnonilmiöiden pariin.

04

Virtual Pathways -arviointimenetelmä ja oppisisällöt

Virtual Pathways -menetelmän vaikutuksen ja tehokkuuden kattava arviointi sekä oppilaan, opettajan että instituution/koulun tasolla. Arviointi pyrkii tuottamaan sekä määrällistä että laadullista näyttöä a) digitaalisen ja online-opetuksen huomattavasta merkityksestä, b) innovatiivisesta metodologiasta, jonka menestyksekäs käyttö opetuksessa rakentaa siltaa muodollisen koulutuksen ja epämuodollisen oppimisen välille opettajan ammatillisen kehittymisen myötä sekä c) muutoksista, joita kouluissa ja epämuodollisissa tiedeympäristöissä tarvitaan vahvojen ja kestävien yhteistyökuvioiden toteuttamiseksi.

05

Virtual Pathways -tiekartta ja suositukset tulevaa käyttöä varten

Virtual Pathways -tiekartta osoittaa, kuinka koulutusmaailma ja teknologisen tutkimuksen ja kehityksen maailma sekä kouluyhteisöt ja muodollisen ja epämuodollisen koulutuksen sidosryhmät voidaan tuoda yhteen ja kuinka niiden vuorovaikutusta ja yhteistyötä voidaan helpottaa ja näin luoda mielekkäitä ja kestäviä opetuksellisia innovaatioita, jotka avaavat polkuja kohti nykypäivän opetuksen toivottua tulevaisuutta. Tiekartan visiosta käy ilmi, mitä sopivilla investoinneilla voidaan saavuttaa, ja siinä myös esitetään yksityiskohtaisia suosituksia siitä, kuinka tämä visio saavutetaan. Tähän kuuluu suunnitelma, jossa on mainittu selkeät tavoitteet ja priorisoinnit.

U U T I S E T  &  T A P A H T U M A T

O T A   Y H T E Y T T Ä

Ota yhteyttä

Älä epäröi ottaa yhteyttä! Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi.

 

Projektikoordinaattori

Hannu Salmi
Professor & Research Director
Faculty of Education
University of Helsinki
P.O.Box 9 (Siltavuorenpenger 3; Room 232)
FI-00014 University of Helsinki, Finland
e-mail: hannu.salmi@helsinki.fi

 

Tiedottaja

Angelos Alexopoulos
Senior Researcher & Project Manager
Research and Development Department
Ellinogermaniki Agogi
Dimitriou Panagea str.
GR 15351 Pallini, Greece
e-mail: alexopoulos@ea.gr

Yeezys – release dates & more., Jordans, colorful nike girl sneakers sale for women – Urlfreeze News | Sorte ultimate-handser til damer fra Nike Training

EN V Co-funded EN V Co-funded EN V Co-funded
EN V Co-funded
VIRTUAL PATHWAYS is a project funded by the Erasmus+ Programme of the European Union (REF: 2020-1-FI01-KA226-SCH-092545). The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.